Vídeos i presentacions

 

PRESENTACIÓ:

http://agora.xtec.cat/iesb7/moodle/mod/url/view.php?id=68801

PRIMER TRIMESTRE:

Llei de Graham:

 

 

http://corinto.pucp.edu.pe/quimicageneral/contenido/523-teoria-cinetico-molecular-ley-de-graham.html

Applet canvis estat

http://agora.xtec.cat/iesb7/moodle/mod/url/view.php?id=87557

simulador diagrames fases

http://agora.xtec.cat/iesb7/moodle/mod/url/view.php?id=87549

diagrama fases complert aigua

http://agora.xtec.cat/iesb7/moodle/mod/resource/view.php?id=87551

Vídeo punt triple del ciclohexà

 

PROPIETATS PERIÒDIQUES I CONFIGURACIONS

Nombres quàntics

http://www.edu365.cat/batxillerat/ciencies/taula/orbita.html

CONFIGURACIONS I TAULA PERIÒDICA

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esofisicaquimica/4quincena8/4q8_ejercicios_1a.htm

https://sites.google.com/site/alsiusfq/home/4t-eso/6-estructura-de-la-materia/4-configuracio-electronica

PROPIETATS PERIÒDIQUES:

RESUM:

resumpropietatsperiòdiques

Repàs química orgànica

Exercicis formulació orgànica online:

http://www.alonsoformula.com/organica/alcanos.htm

http://www.alonsoformula.com/organica/alquenos.htm

http://www.alonsoformula.com/organica/alquinos.htm

INTERACCIÓ ENTRE LES RADIACIONS EM I LA MATÈRIA:

Enllaç interessant

https://sites.google.com/a/xtec.cat/iesjoanmiro-fisicaiquimica/2n-batxillerat-quimica

RESUM EXERCICIS RESSOLTS:

espectroscopia

 

EXERCICIS PAU I INTERACCIÓ:
SOLUCIÓ 1 MODEL PAU IR RMN …

MODEL EXAMEN PAU IR RMN …

IMATGES

IRinfrarrojoRMNfunmr
ESPECTÒMETRE DE MASSES:

Espectrometro

 

TERMODINÀMICA QÍMICA:

http://www.educaplus.org/play-138-Transformaciones-termodin%C3%A1micas.html

http://www.educaplus.org/play-171-Transformaci%C3%B3n-isoterma.html

PRIMER PRINCIPI:

http://www.miyazaki-catv.ne.jp/~yuasa1436/flash/Eng1stLawofThermodynamics.swf

http://fisicayquimicaenflash.es/swf/eso/temperatura_calor/signos_termo.swf

ENTALPIA

http://www.educaplus.org/play-41-Variaci%C3%B3n-de-la-Entalp%C3%ADa.html

CICLE DE BORN HABER:

EXPLICACIÓ:

RESUM:

Ciclo de Born-Haber

SEGON I TERCER PRINCIPI:

CRITERI ESPONTANEITAT:

http://www.educaplus.org/play-76-Energ%C3%ADa-libre-de-Gibbs.html

http://www.chem.arizona.edu/chemt/Flash/thermo.html

SEGON TRIMESTRE:

CINÈTICA QUÍMICA:

EXERCICIS RESOLTS CINÈTICA:

Click to access Problemes_cinetica_quimica_resolts.pdf

RECURSOS DE CINÈTICA;

fotocòpia mecanisme:

cinèticamecanisme

http://agora.xtec.cat/iesb7/moodle/course/view.php?id=642&section=14

EXERCICIS:

Click to access Problemes_cinetica_quimica_resolts.pdf

EQUILIBRI QUÍMIC. PRESENTACIÓ:

EXERCCIS EQUILIBRI

exercicis Q2 equilibri quimic 2016-17

 

EQUILIBRIS IÒNICS HETEROGENIS:

PRESENTACIÓ HETEROGENIS

EXERCICIS PAU EQUILIBRIS HETEROGENIS:

EXERCICIS PAU DE EQUILIBRIS HETEROGENI

EQUILIBRIS IÒNICS HETEROGENIS (LE CHATELIER):

TERCER TRIMESTRE:

EQUILIBRI QUÍMIC: ÀCID-BASE

EXERCICIS I RESUMS ÀCID-BASE:

exercicis acid base

nova aula virtual àcid-base

http://agora.xtec.cat/iesb7/moodle/course/view.php?id=642&section=16

EQUILIBRI QUÍMIC:

 

 

 

 

EQUILIBRIS REDOX:

Igaualació medi bàsic:

PRESENTACIÓ REDOX

EXERCICIS IGUALACIÓ REDOX (EDUCAPLUS):

http://www.educaplus.org/play-86-Reacciones-redox.html

EXERCICIS PAU REDOX:

exercicis redox pau

EXERCICIS MÈTODE IÓ ELECTRÓ:

 exercicis redox

redox solucions

APLICACIONS REDOX:

PRESENTACIÓ APLICACIONS REDOX

 

 

 

REACCIONS QUÍMIQUES:

QUANTIFICACIÓ ENERGIA: